സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1212 പേർക്ക് കൂടി കോറോണ

165

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1212 പേർക്ക് കൂടി കോറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു, രോഗമുക്തി 880

12-08-2020
സർക്കാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, പോലീസ് എന്നിവർ നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക; സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുക.

സമ്പര്‍ക്കം 1068, ഉറവിടം അറിയാതെ 45 പേർക്ക്, വിദേശം 51, അന്തര്‍സംസ്ഥാനം 64

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിതീകരിച്ചവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്

തിരുവനന്തപുരം 266
കൊല്ലം 05
പത്തനംതിട്ട 19
ആലപ്പുഴ 118
കോട്ടയം 76
ഇടുക്കി 42
എറണാകുളം 121
തൃശ്ശൂർ 19
പാലക്കാട് 81
മലപ്പുറം 261
കോഴിക്കോട് 93
വയനാട് 12
കണ്ണൂർ 31
കാസർഗോഡ് 68